Celem stowarzyszenia jest:

1) Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z „Małą ojczyzną”, pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa,

2) rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej,

3) rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,

4) promocja i rozwój aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców,

5) organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem.

6) zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych,

7) wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,

8) ochrona przyrody i środowiska,

9) poprawa stanu lokalnej infrastruktury,

10) poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców,

11) inicjowania i prowadzenia przedsięwzięć, podnoszących standard życia mieszkańców sołectwa,

12) pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej.